Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Ing. Stanislav Endr
IČ: 40237176
DIČ: CZ6701190276
se sídlem U Červeného kostela 109/23, 415 01 Teplice

I. Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou závazným ustanovením a shrnují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující) a provozovatelem internetového obchodu Vinoarchiv - privátní archiv vín v Teplicích (dále jen prodávající). Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že pro dodávku zboží akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím.
II. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pro objednávku jsou vyžadovány pouze informace nezbytně nutné ke spolehlivému doručení zboží (tedy jméno nebo jméno firmy, adresa, telefon a e-mail).
Objednávku může učinit kupující přímo v internetovém obchodě, emailem nebo telefonicky na kontaktním čísle prodávajícího. Telefonické objednávky je nutno písemně potvrdit. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.
Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek v jeho vyhrazeném čase, od pondělí do pátku v době od 11:00 do 17:00h. Objednávky budou vyřizovány v pořadí, v jakém došly.
Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.
III. Zákaznický účet
Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu, kde může provádět objednávání zboží. Kupující může zboží objednávat i bez registrace. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující povinen při každé změně aktualizovat. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetí osobou. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Prodávající může zrušit zákaznický účet, pokud kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.
Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a kupující, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného dle podmínek stanovených v platném změní zákona o DPH.
Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů, způsob platby a způsob dodání zboží.
Před odesláním objednávky může kupující kontrolovat a měnit údaje, které už do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Za platnou se objednávka považuje pouze v případě, kdy obsahuje všechny povinné údaje z objednávkového formuláře a potvrzení kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Po obdržení objednávky prodávající zašle neprodleně kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu, kterou kupující vyplnil v objednávkovém formuláři. Toto pozvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy. V případě, že některý z požadavků nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na emailovou adresu pozměněnou nabídku s návrhem nahrazení objednaného zboží obdobným zbožím, které je momentálně k dispozici Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a za uzavřenou se považuje až po potvrzení akceptace kupujícím prostřednictvím emailové pošty.
V. Platební podmínky a dodání zboží
Cenu zboží včetně nákladů spojených s doručením zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí některým z následujících způsobů:
- bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího (dále jen účet prodávajícího)
- dobírkou v hotovosti při dodání zboží dopravcem.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky účet prodávajícího. V případě platby dobírkou je cena pro kupujícího splatná v okamžiku převzetí zboží od dopravce. Prodávající nepožaduje předem od kupujícího žádnou zálohu.
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení úhrady (převodem, poštovním převodem).
Po připsání příslušné částky za zboží na účet prodávajícího je zboží expedováno. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, je kupující tím, kdo nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Kupující je také povinen uhradit náklady, které vzniknou prodávajícímu v souvislosti s tím, že je ze strany kupujícího nutné dodat zboží opakovaně nebo na jiné místo než bylo uvedeno v objednávce. Pokud je prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat celistvost obalů a v případě zjištěných závad toto neprodleně oznámit přepravci. V takové případě nemusí kupující od přepravce zásilku převzít.
VI. Odstoupení od smlouvy
Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na číslech nebo na základě e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující jako soukromá osoba (nikoliv na IČ) právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné kontaktovat prodávajícího a písemně podat žádost o odstoupení od smlouvy. V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz. Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů (např. použitím balicího papíru nebo kartonu). Zboží nelze posílat zpět na dobírku, taková zásilka nebude převzata. Je doporučeno zboží pojistit. Kupující může také zboží vrátit osobně v provozovně prodávajícího. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující.
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách.
Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány převodem na účet zákazníka nebo složenkou nejpozději do 10ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží anebo když výrobce nebo dodavatel přeruší výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající o tom bezokladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu, které od kupujícího na základě smlouvy přijal a to způsobem, kterým je od kupujícího přijal nebo způsobem určeným kupujícím.
VII. Práva z vadného plnění
Prodávající odpovídá kupujícímu, že dodané zboží nemá při převzetí vady, že má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží. Dále že je zboží v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Prodávající po dodání zboží neručí za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka.
V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat výměnu za nové zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupit od smlouvy. Spolu s reklamovaným produktem je nutné doložit doklad o jeho zakoupení, který byl přiložen k dodávce zboží. Prodávající je povinen přijmout reklamaci, vydat písemné potvrzení o způsobu vyřízení reklamace nebo v případě zamítnutí reklamace vydat písemné odůvodnění. Reklamace musí být vyřízena bezokladně, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace
VIII. Bonusy, slevy
Pokud prodávající nabízí kupujícím různé bonusy a slevy vyhrazuje si právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Rozhodující a závazné jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku objednávky uvedená na internetových stránkách prodávajícího.
IX. Ochrana osobních údajů
Aktuální znění naleznete v samostatném odkazu níže na této stránce.

X. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v čase učinění a odeslání objednávky.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Pokud vtah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českými právními předpisy. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

EET - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12. 2019

 

Potvrzení zletilosti

V e-shopu můžou nakupovat pouze osoby starší 18 let

Před vstupem prosím potvrďte, že Vám bylo více než 18 let